Сменить страну

Regulamin Sklepu

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin Serwisu reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego dostępnego pod domeną www.knittons.com oraz zasady składania Zamówienia i ostatecznego zakupu Produktów za jego pośrednictwem.

2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu Serwisu użyte zostaną następujące zwroty należy je rozumieć w następującym znaczeniu:

a. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo działająca przez odpowiednio umocowaną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Jeżeli Klientem jest osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nie może dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym, jeżeli nie posiada zgody swojego przedstawiciela ustawowego. Co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są co do zasady w sprawach codziennych.

b. KONTO KLIENTA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach funkcjonowania Sklepu Internetowego. Konto Klienta stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, który oznaczony jest loginem i hasłem i umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego. Klient loguje się do swojego Konta Klienta po dokonaniu rejestracji na odpowiedniej podstronie Sklepu Internetowego, która znajduje się pod adresem https://knittons.com/account/register.

c. ZAMÓWIENIE – formularz dostępny dla Klienta w ramach Sklepu Internetowego zawierający informacje o Produktach, które Klient zamierza kupić, a także dane niezbędne do skutecznego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane do Sprzedawcy przez Klienta traktowane jest jako oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przyjęcie przez Sprzedawcę przesłanego przez Klienta Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

d. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży za zapłatą określonej ceny.

mi. PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży określonego Produktu (Produktów), które uregulowane są na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami odpowiedniego Regulaminu Promocji a postanowieniami Regulaminu Serwisu, pierwszeństwo mają zawsze postanowienia odpowiedniego Regulaminu Promocji.

f. PUNKT ODBIORU – miejsce odbioru przesyłki zawierającej Produkty zamówione przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Informacje o dostępnych Punktach Odbioru znajdują się w formularzu Zamówienia, niniejszym Regulaminie Serwisu oraz na podstronie z informacją o dostawie Produktów dostępnej pod adresem https://knittons.com/pages/platnosci-i-dostawa.

g. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Serwisu wchodzącego w zakres Usług Elektronicznych jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Regulamin Serwisu dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy (sklepie papierniczym) oraz pod adresem https://knittons.com/pages/regulamin-sklepu.

h. SKLEP INTERNETOWY – platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę dostępna w Internecie pod adresem www.knittons.com.

i. SPRZEDAWCA / DZIANINY – Petro Kiryanov Spółka Komandytowa, ul. J.Zubrowej 15, 94-025 Łódź, NIP: 7123309810, REGON: 385561480.

j. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) zawarta na odległość, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę Klientowi Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego za zapłatę określonej ceny oraz ewentualnych kosztów przesyłki.

k. USŁUGA ELEKTRONICZNA / USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – usługa/usługi świadczone/świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

l. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży. To są:

• dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Internetu;

• dostęp do poczty elektronicznej;

• Internet Explorer (wersja co najmniej 11), Google Chrome (wersja co najmniej 80), Mozilla Firefox (wersja co najmniej 74) lub Safari (wersja co najmniej 13.0.1);

• włączenie obsługi JavaScript i zapisywanie plików Cookies w przeglądarce internetowej.

m. NEWSLETTER – bezpłatna Usługa Elektroniczna, dzięki której, za zgodą Klienta, Sprzedawca może przesyłać okresowe informacje o Produktach, Promocjach, samym Sklepie Internetowym, a także inne informacje handlowe.

3. Akceptacja Regulaminu Serwisu jest dobrowolna, ale niezbędna do założenia Konta Klienta i/lub skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez KNITTONS w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem Serwisu, a także zasadami współżycia społecznego. Klient zobowiązany jest również do niepodejmowania działań polegających na publikowaniu w Sklepie Internetowym treści naruszających prawo.

II. Formy kontaktu ze Sprzedawcą

1. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a. wysyłając e-mail na adres knittons@gmail.com;

b. telefonicznie pod numerem +48 884 390 149 w godzinach 10:00-18:00 w dni robocze (koszt połączenia wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego Klienta);

c. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym pod adresem https://knittons.com/pages/kontakt;

d. osobiście w siedzibie firmy przy ul.J. Żubrowej 15, 94-025 Łódź.

III. Usługi elektroniczne

1. KNITTONS świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów następujące Usługi Elektroniczne:

a. możliwość założenia przez Klienta indywidualnego Konta Klienta umożliwiającego korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego;

b. możliwość zakupu Produktów w Sklepie Internetowym;

c. możliwość otrzymywania okresowego Newslettera.

IV. Konto klienta

1. Klient ma możliwość dobrowolnego założenia nieodpłatnego indywidualnego Konta Klienta w Sklepie Internetowym, jednak nie jest to niezbędne do skutecznego zakupu Produktów. Konto Klienta daje możliwość zapisywania i przechowywania informacji o danych adresowych Klienta oraz historii zamówień, a także śledzenia Zamówienia.

2. Umowę na czas nieoznaczony o świadczenie usługi założenia i utrzymywania indywidualnego Konta Klienta uważa się za zawartą z chwilą pomyślnego wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, akceptacji niniejszego Regulaminu Serwisu, a ostatecznie kliknięcia przycisku przycisk potwierdzający rejestrację.

3. Formularz rejestracyjny wypełniany przez Klienta przy zakładaniu Konta Klienta powinien zawierać prawdziwe i aktualne informacje niezbędne do prawidłowego wykonywania usług przez Sprzedawcę. Dane te powinny być na bieżąco aktualizowane przez Klienta w przypadku jakichkolwiek zmian.

4. Reklamacje w zakresie Usług Elektronicznych świadczonych przez KNITTONS można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres knittons@gmail.com. Treść reklamacji powinna zawierać dane takie jak imię i nazwisko Usługobiorcy, adres e-mail oraz szczegółowy opis i przyczynę zgłaszanej reklamacji. KNITTONS Petro Kiryanov SK zastrzega sobie 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, licząc od dnia jej otrzymania. W sytuacji, gdy podane przez Klienta składającego reklamację dane są niekompletne, KNITTONS Petro Kiryanov SK zwróci się o ich uzupełnienie, z tym jednak zastrzeżeniem, że zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie maksymalnie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5. Klientowi przysługuje pełne prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie i bez podania przyczyn poprzez zgłoszenie swojego żądania wraz z informacją w nim zawartą o adresie e-mail podanym w formularzu rejestracyjnym na adres e-mail adres knittons@gmail.com lub pisemnie na adres Petro Kiryanov SK, ul. J. Żubrowej 15, 94-025 Łódź. Sprzedawca może skontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu w celu potwierdzenia tożsamości.

V. Biuletyn

1. Klient chcąc otrzymywać od Sprzedawcy Newsletter obowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez podanie swojego aktywnego adresu poczty elektronicznej w odpowiednim polu w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie odpowiedniego pola przycisk. Umowa o świadczenie przez Sprzedawcę usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji. Formularz zapisu na Newsletter dostępny jest pod adresem https://knittons.com/.

2. Klientowi przysługuje pełne prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w zakresie dostarczania przez Sprzedawcę Newslettera w każdym czasie i bez podania przyczyn poprzez zgłoszenie swojego żądania wraz z zawartą w nim informacją o adresie poczty elektronicznej podany w formularzu na adres e-mail knittons@gmail. com poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze wysyłanym na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na adres KNITTONS Petro Kiryanov SK, ul. J.Zubrowej 15, 94-025 Łódź. Sprzedawca może skontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu w celu potwierdzenia tożsamości.

VI. Zamówienia

1. Klient ma możliwość składania zamówień na produkty za pośrednictwem sklepu internetowego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (z wyjątkiem ewentualnych wyłączeń sklepu internetowego na czas awarii lub prac technicznych), przy czym będą one przyjmowane do realizacja w dni robocze w godzinach 10:00 -18:00.

2. W trakcie składania Zamówienia na Produkty Klient ma możliwość, do czasu potwierdzenia Zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku, poprawienia wprowadzonych danych. Złożone już Zamówienie Klient może poprawić poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail knittons@gmail.com.

3. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z dobrowolnym oświadczeniem woli Klienta wyrażającym bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4. Informacje zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie skierowane do Klientów, zachęcające do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego a nie oferta podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży gwarantuje każdemu Klientowi dzięki:

a. udostępnienie Regulaminu Serwisu w Sklepie Internetowym przez cały czas jego funkcjonowania pod adresem https://knittons.com/pages/regulamin-sklepu oraz siedziby Sprzedawcy przy ul. J.Zubrowej 15, 94-025 Łódź;

b. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie;

c. dostarczenie specyfikacji Zamówienia i dowodu zakupu.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie istotnych postanowień Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje poprzez przesłanie wiadomości na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

VII. Dostawa

1. Przesyłka zawierająca zamówione przez Klienta Produkty dostarczana jest do Klienta w następujący sposób:

a. na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia;

b. do Punktu Odbioru wybranego przez Klienta z listy podanej w Formularzu Zamówienia;

2. Zmiana adresu dostawy po złożeniu Zamówienia przez Klienta może nastąpić na żądanie Klienta na adres e-mail knittons@gmail.com, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca może nie uwzględnić tego żądania w sytuacji, gdy Produkt już wysłane do Klienta.

3. KNITTONS oferuje następujące możliwości dostawy Produktów do Klienta:

a. Dostawa kurierska;

b. przesyłka pocztowa;

c. dostawa do sklepu stacjonarnego;

d. dostawa do Punktów Odbioru.

4. Dostępne formy dostawy mogą być uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub rodzaju Produktu, mogą również ulec zmianie w przypadku jednoczesnego złożenia kilku Zamówienia. Szczegółowe informacje o sposobach dostawy oferowanych przez Sprzedawcę znajdują się w formularzu Zamówienia oraz w zakładce dotyczącej sposobów dostawy produktu dostępnej pod adresem https://knittons.pl/pages/platnosci-i-dostawa. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego lub stałego wstrzymania niektórych sposobów dostawy. Informacja o wysokości kosztów dostawy podawana jest również w formularzu Zamówienia oraz zakładka dotycząca kosztów dostawy produktów dostępna pod adresem https://knittons.pl/pages/platnosci-i-dostawa.

5. W sytuacji, gdy Klient wybierze możliwość dostarczenia zakupionego Produktu do Punktu Odbioru lub sklepu stacjonarnego, w przypadku nieodebrania Zamówienia, Umowa Sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu, a Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi płatność w taki sposób, w jaki ją otrzymał od Klienta.

6. Na całkowity czas dostawy Zamówienia składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu wysłania przesyłki zawierającej zamówione Produkty i wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. Czas dostawy Zamówienia przez danego przewoźnika zależny jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i wynika z Regulaminu danego przewoźnika.

7. Koszt dostawy Zamówienia ponosi Sprzedający, chyba że Regulamin danej Promocji stanowi inaczej.

8. Dostawa Produktów realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej wskazanych w zakładce dotyczącej sposobów i kosztów dostawy Produktów dostępnej pod adresem https://knittons.com/pages/platnosci-i-dostawa.

IX. Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta. Każdorazowo szczegółowe warunki gwarancji, jak również czas jej trwania, podane są w karcie gwarancyjnej dołączonej do zamówionego przez Klienta Produktu.

2. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów wolnych od wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

3. Jeżeli mimo starań Sprzedawcy otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi we wskazanych serwisach internetowych lub niezależnie od nich z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancja od Sprzedawcy. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Serwisu.

4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny danego Produktu albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, o ile to możliwe. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą odpowiada wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży w sytuacji, gdy wada Produktu jest nieistotna.

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo w miarę możliwości usunięcia wady.

5. Klient korzystający z uprawnień z tytułu rękojmi jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres KNITTONS Petro Kiryanov SK ul. J.Zubrowej 15, 94-025 Łódź.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady.

7. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące wad Produktu pisemnie na adres Petro Kiryanov SK, ul. J.Zubrowej 15, 94-025 Łódź lub wysyłając wiadomość na adres e-mail knittons@gmail.com W reklamacji, dla przyspieszenia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę, Klient obowiązany jest podać swoje dane kontaktowe, powód do zgłoszenia, treść reklamacji, a także dowód zakupu Produktu. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem w celu jej uzyskania.

X. Prawo odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni i bez podania przyczyny, jak również poniesienia innych kosztów niż przewidziane przepisami prawa.

2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie można złożyć:

a. korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, zgodnego z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 sek. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta, a który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Serwisu, poprzez przesłanie jego wypełnionego na adres KNITTONS Petro Kiryanov SK, ul. J.Zubrowej 15, Łódź;

b. poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail knittons@gmail.com

3. Bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się z chwilą doręczenia Zamówienia Klientowi. W sytuacji, gdy Umowa Sprzedaży przewiduje realizację Zamówienia partiami, bieg terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie przez Klienta ostatniej partii Zamówienia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

4. W sytuacji, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.

5. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt(y) niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu 30 dni wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

6. Klient zobowiązany jest odesłać zwracane Produkty wraz z dowodem zakupu na adres KNITTONS Petro Kiryanov SK, ul. J.Zubrowej 15, 94-025 Łódź.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania zakupionych Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta odszkodowania w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

b. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte przez Klienta.

9. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić dokonane płatności. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient.

XI. Postanowienia końcowe

1. Umowa Sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.

2. Regulamin Serwisu obowiązuje od momentu opublikowania w Sklepie Internetowym, czyli od dnia 17 sierpnia 2022 roku i jest dostępny pod adresem https://knittons.com/pages/regulamin-sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Serwisu w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących ważnych przyczyn:

a. zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, która wpływa na wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta;

b. konieczności dostosowania działalności Sprzedawcy do zarządzeń, orzeczeń, decyzji lub wytycznych wynikających z organów państwowych;

c. zmiany sposobu świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę spowodowane przyczynami technicznymi lub technologicznymi (w tym wprowadzenie nowych funkcjonalności lub modyfikacja/wycofanie istniejących);

d. połączenia, podziału lub przekształcenia Petro Kiryanov SK lub zmiany innych danych identyfikacyjnych Sprzedawcy określonych w niniejszym Regulaminie Serwisu.

3. Klientom, którzy zaakceptowali Regulamin Serwisu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia poinformowania ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu Serwisu nie ma wpływu na treść i warunki Umów Sprzedaży zawartych między Klientami a Sprzedawcą przed zmianą Regulaminu.

4. W przypadku zmiany Regulaminu Serwisu Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu Serwisu poprzez zamieszczenie go w Sklepie Internetowym w miejsce dotychczasowego Regulaminu Serwisu, a także poprzez przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail -adres poczty podany przez Klienta.

5. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądy – sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej przepisy prawne. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Spór wynikający z zawartej między Klientem a Sprzedawcą umowy może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Sprzedawcy w takim postępowaniu jest dobrowolny. Jeżeli w wyniku złożonej przez Klienta reklamacji spór nie zostanie rozstrzygnięty, Sprzedawca przekaże Klientowi informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, wyrażeniu zgody na udział w takim postępowania lub odmowy udziału. Jeżeli Sprzedawca nie złożył żadnych oświadczeń, uważa się, że wyraża zgodę na udział.

2. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej spór o prawa majątkowe wynikające z zawartej umowy może zostać poddany pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej.

3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli wymaga tego charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje czynności w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu cywilnego sporu prawnego poprzez zbliżenie stanowisk obu stron w celu rozstrzygnięcia sporu lub przedstawienie stronom propozycji jego rozwiązania. Postępowanie wszczynane jest na wniosek Klienta i przedkładane przez Sprzedawcę wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Klient ma również prawo zwrócić się do punktowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy przede wszystkim udzielanie bezpłatnych porad konsumenckich oraz informacji prawnych z zakresu ochrony konsumentów, a także występowanie w sprawach ochrony praw konsumentów i zainteresowania.

4. Zasady i tryb dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określają odrębnie przepisy prawa (w tym w szczególności ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w Regulaminie regulaminy stosowane przez podmioty uprawnione do rozstrzygania sporów konsumenckich.

5. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

XIII. Faktury elektroniczne

1. Akceptując niniejszy Regulamin Serwisu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur (a także faktur korygujących oraz duplikatów tych dokumentów) w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Klienta Konta lub podczas składania Zamówienia.

2. Formatem faktury elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).

3. Cofnięcie zgody oznacza automatyczny brak akceptacji Regulaminu Serwisu, a co za tym idzie, mimo że akceptacja Regulaminu Serwisu jest dobrowolna, nie ma możliwości korzystania z usług oferowanych przez KNITTONS.

ZAŁĄCZNIK 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR. 2

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI[:]

Wózek sklepowy